...

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HBI bedrijfswageninrichters b.v.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: HBI bedrijfswageninrichters bv., gevestigd te Dodewaard en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11030018;
Wederpartij: de wederpartij van Gebruiker bij iedere offerte en overeenkomst;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij;
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden HBI bedrijfswageninrichters b.v.

Artikel 2 Algemeen

 1. 2.1  De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere acceptatie daarvan en iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij.
 2. 2.2  Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij is uitgesloten. Voor zover de Wederpartij zou verwijzen naar andere algemene voorwaarden, dan wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. 2.3  Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Gebruiker en Wederpartij alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. 3.1  Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend.
 2. 3.2  Aanbiedingen en Offertes van Gebruiker zijn geldig gedurende dertig dagen na het uitbrengen daarvan, tenzij anders

  aangegeven.

 3. 3.3  Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. Een

  Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker schriftelijk

  anders aangeeft.

 4. 3.4  Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot verkoop en levering van een deel van de in de aanbieding

  of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. 3.5  Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Gebruiker eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke

  uitvoering door Gebruiker of een door Gebruiker verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van

  het aanbod.

 6. 3.6  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 4.1  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. 4.2  De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 3. 4.3  Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. 4.4  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 5. 4.5  Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wedepartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Levering en risico-overgang

5.1 Levering geschiedt af fabriek/magazijn van Gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

 1. 5.2  Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende versie “Incoterms” van toepassing zijn.
 2. 5.3  De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. 5.4  Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. 5.5  Indien de zaken worden bezorgd is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. 5.6  Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 6. 5.7  Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. 5.8  Gebruiker is gerechtigd om de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen bij Overeenkomst anders hebben bepaald. Gebruiker is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 8. 5.9  Het risico op verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op de Wederpartij op het moment van levering in de zin van artikel 5.1.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

 1. 6.1  Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
 2. 6.2  Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dient de Wederpartij binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te melden. Niet zichtbare gebreken of tekorten dient de Wederpartij binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te melden aan Gebruiker.
 3. 6.3  Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling en komen haar derhalve geen opschortingsrechten toe. Wenst de Wedepartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven.
 4. 6.4  Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt elk recht en aanspraak van de Wederpartij jegens Gebruiker ter zake van de betreffende gebreken.
 5. 6.5  Rechtsvorderingen ter zake reclames dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 7 Prijzen

 1. 7.1  Gebruiker heeft het recht de prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. 7.2  Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en

  uitvoering van de Overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen,

  lonen, grondstoffen, halffabricaten en/of verpakkingsmateriaal.

 3. 7.3  De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen en eventuele in het kader van

  de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen verzend-, vervoers- en verpakkings- en administratiekosten,

  tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. 8.1  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden om de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 2. 8.2  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. 8.3  Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Gebruiker de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 4. 8.4  Indien een vast tarief is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

Artikel 9 Betaling

 1. 9.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. 9.2  Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 3. 9.3  Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de Wederpartij van

  rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

 1. 9.4  In geval van aanvraag of uitspraak van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de Wederpartij, dan wel de aanvraag of uitspraak van een vergelijkbare toestand buiten Nederland, dan wel beslaglegging op het vermogen van de Wederpartij, dan zijn alle vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 2. 9.5  Door de Wederpartij aan Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. 9.6  De Wederpartij is niet bevoegd haar betalingsverplichtingen aan Gebruiker te verrekenen met een door haar gestelde tegenvordering op Gebruiker.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. 10.1  Gebruiker behoudt de eigendom voor van alle aan de Wederpartij uit hoofde van een Overeenkomst geleverde zaken, zolang de Wederpartij niet (geheel) heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of eventuele nadere overeenkomsten die daarmee samenhangen en/of daaruit voortvloeien. Indien Gebruiker krachtens deze Overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij ook de vorderingen van Gebruiker betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Gebruiker op de Wederpartij verkrijgt wegens niet-nakoming door de Wederpartij van zodanige Overeenkomst(en).
 2. 10.2  Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Gebruiker te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.
 3. 10.3  De Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
 4. 10.4  De Wederpartij kan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken noch verpanden noch op enige andere wijze bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 5. 10.5  Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 6. 10.6  De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en is gehouden de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven.
 7. 10.7  Door Gebruiker onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsanering van/op de Wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan.
 8. 10.8  Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker om de plaatsen te betreden waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden, alsook toestemming om desbetreffende zaken mee terug te nemen.

Artikel 11 Garantie

 1. 11.1  Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en verbindt zich jegens de Wederpartij om haar de zaken te leveren in de kwaliteit en hoeveelheid zoals in de Overeenkomst omschreven.
 2. 11.2  De onder lid 1 genoemde garantie geldt voor kasten gedurende een periode van 36 maanden na levering en voor overige zaken, zoals elektronica en andere accessoires, voor een periode van 24 maanden na levering.
 3. 11.3  Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, dient de Wederpartij de Gebruiker overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden daarvan schriftelijk kennis te geven. Gebruiker zal gebrekkige zaken naar zijn keuze vervangen of (doen) herstellen. De Wederpartij dient in het kader van de ingeroepen garantie alle door Gebruiker gegeven instructies op te volgen, zoals die over (de wijze van) retournering van zaken.
 4. 11.4  De garantie geldt niet wanneer:
 • –  het gebrek en/of de schade het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundig en/of oneigenlijk

  gebruik; en/of

 • –  de Wederpartij of derden zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker wijzigingen aan de zaak

  hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen.

11.5 Ten aanzien van door Gebruiker geleverde zaken die door een derde werden geproduceerd, is de garantie beperkt tot

de garantie van de producent, althans tot die van de leverancier van Gebruiker.

Artikel 12 Incassokosten

12.1 Indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de voldoening van een geldsom, dan verbeurt zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 1. 12.2  Indien de in het kader van incasso gemaakte kosten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, hoger zijn dan de in lid 1 van dit artikel genoemde boete, komen ook deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.
 2. 12.3  De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 3. 12.4  De Wederpartij is over de gemaakte incassokosten bij niet tijdige voldoening rente verschuldigd.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • –  de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • –  na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

  geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;

 • –  sprake is van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie,

  overdracht of bezwaring van de onderneming van de Wederpartij;

 • –  de Wedepartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de

  voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. 13.2  Gebruiker is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien

  aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 2. 13.3  Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. 14.1  De door Gebruiker uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, handleidingen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten bij de Wederpartij in rekening zijn gebracht. De Wederpartij staat ervoor in dat de bedoelde stukken niet anders dan met schriftelijk toestemming van Gebruiker worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 2. 14.2  Indien Gebruiker aan de Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen na het verzoek van Gebruiker tot teruggave, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 3. 14.3  Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder leden 1 en of 2 van dit artikel genoemde verplichtingen, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 15.1  Indien door Gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens de Wederpartij beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van de zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de Gebruiker, overeenkomstig hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
 2. 15.2  In alle overige gevallen is Gebruiker slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, en is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. 15.3  Indien om wat voor een reden dan ook de voorgaande artikelleden niet aan aansprakelijkheid van de Gebruiker in de weg zouden staan, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
 4. 15.4  Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens derden en kosten voor het terughalen of vervangen van geleverde zaken.
 5. 15.5  De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Gebruiker.
 6. 15.6  Voor zover de aansprakelijkheid van de Gebruiker ingevolge deze bepalingen uitgesloten wordt, wordt eveneens de eventuele aansprakelijkheid van ondergeschikten en hulppersonen die bij de Overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn uitgesloten.
 7. 15.7  De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Gebruiker.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Van overmacht aan de zijde van Gebruiker is sprake, indien Gebruiker na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, een pandemie of epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Gebruiker als bij derden, van wie de Gebruiker de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of

gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de

risicosfeer van de Gebruiker ontstaan.

 1. 16.2  Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.

  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,

  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 2. 16.3  Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de

  Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten.

 1. 17.1  De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie over Gebruiker die zij van Gebruiker of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door Gebruiker als zodanig is aangeduid alsook waarvan de Wederpartij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen. Wederpartij legt deze verplichting tevens op aan haar werknemers. Indien de Wederpartij de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) verschuldigd zijn voor elke overtreding, vermeerderd met € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Wederpartij te verhalen.
 2. 17.2  Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die hij creëert, vervaardigd, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: adviezen, (model)contracten, of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, methoden, teksten, sjablonen, patronen, tools, productiemiddelen, ideeën, schetsen, modellen, logo ́s, en brochures. Het is de Wederpartij verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord.

Artikel 18 Toepasselijk recht en Geschillen

 1. 18.1  Alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij worden beheerst door het Nederlandse recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. 18.2  Alle geschillen tussen Gebruiker en de Wederpartij kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar Gebruiker statutair gevestigd is.

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. 19.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. 19.2  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie daarvan

  steeds leidend.

 3. 19.3  Gebruiker behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden in

  werking op het moment van schriftelijke dan wel digitale bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.